eicelkwaliteit verbeteren . deel 1 - Fit for Fertility (2024)

Fit for Fertility

FERTILITY INFOvan toepassingop jouw situatie

GRATIS online programma 12 lessen, direct toegang
 • Waarom je buuf sneller zwanger wordt
 • De innesteling: Welke stoffen zijn nodig?
 • Eicel- en zaadkwaliteit: wat kan je doen?
 • Over sporten, voeding, DHEA , etc...

Je moeder bepaalde deels je eicelkwaliteit. Maar zelf heb je ook invloed. Gedurende ongeveer 3 maanden voor de ovulatie ondergaan eicellen een serie van veranderingen om zich klaar te maken voor een eventuele ovulatie. De aanwezige hormonen in je lichaam, je voeding, stress, (on)voldoende bloedtoevoer en (on)voldoende celenergie hebben vanaf dan invloed op de eicelrijping en kwaliteit van je eicellen.

–> Gelijk weten wat je zelf kan doen? Klik hier.

Wat bepaalt de eicelkwaliteit?

Bedankt, ma!

Als meisje worden je eicellen aangelegd wanneer je in de buik van je moeder zit. In principe regenereren eicellen niet. Je moet het dus doen met de eicellen die je meegekregen hebt. De voeding van je moeder tijdens de zwangerschap (vooral tijdens het laatste trimester) bepaalde de kwaliteit van de eicellen die aangelegd werden in jouw eierstokken. Zijn de juiste vetten ingebouwd, dan zijn je eicellen minder gevoelig voor vrije radicalen schade. (Vrije radicalen kunnen DNA zodanig beschadigen.)

Ook het aantal mitochondriën in je eicellen hangt af van je moeder’s eetpatroon tijdens de zwangerschap. At je moeder veel eiwitten tijdens de zwangerschap, dan werden er meer mitochondriën ingebouwd. Mitochondriën zijn de energiefabriekjes in je cellen. Ze zorgen voor voldoende energie voor oa het kopiëren van het DNA tijdens de eicelrijping. En ze zorgen ervoor dat een bevruchte eicel zich kan blijven doordelen. Ze zijn dus heel belangrijk. Hoe meer mitochondriën aanwezig zijn in je cellen, hoe beter. Een bevrucht embryo is de eerste 5 dagen zelfs 100% afhankelijk van deze mitochondriën voor de celdelingen, en niet van de ‘winnende’ spermacel (die stoot de staart met mitochondriën af en alleen het kopje met het erfelijk materiaal dringt de eicel binnen).

Na 5 dagen kunnen de mitochondriën van een bevruchte eicel zich pas gaan vermenigvuldigen, en dus meer energie gaan produceren voor nog meer celdelingen. (Vandaar dat sommige fertiliteitsklinieken de terugplaatsing doen na 5 dagen ipv na 3 dagen.) Om energie te kunnen maken heeft een cel niet alleen mitochondriën nodig. Mitochondriën zelf hebben nog een hele boel grondstoffen nodig om energie te kunnen produceren, oa voldoende zuurstof en coQ10. Dat heb jij dus wel in de hand. Maar daar komen we in deel 2 uitgebreid op terug.

Drie maanden om je eicelkwaliteit verbeteren

Eicelkwaliteit = correcte kopietjes van het genetisch materiaal

Vanaf de geboorte bevatten je eierstokken een aantal onrijpe follikels. In deze follikels zitten onrijpe oöcyten (eicellen). Telkens weer begint een groepje follikels met daarin eicellen aan de ‘folliculogenese’ of de rijping van het follikel in de eierstok. Die rijping duurt ongeveer een jaar(!). Van het groepje uitgerijpte follikels zal de eicel die het verst uitgerijpt is vervolgens, onder invloed van het LH Hormoon, ovuleren. De rest sterft af.

Gedurende ongeveer 3 maanden voor de ovulatie ondergaan de primordiale follikels een serie van kritische veranderingen om zich klaar te maken voor een eventuele ovulatie. In die periode wordt het genetisch materiaal tot twee maal toe gekopieerd. En daar mogen geen fouten insluipen, want dat bepaalt juist de kwaliteit!

De aanwezige hormonen in je lichaam (al dan niet toegediend), je voeding, de bloed- en zuurstoftoevoer, de hoeveelheid celenergie die wordt geproduceert, maar ook stress hebben vanaf dan invloed op de eicelrijping en dus op de verdere kwaliteit van de eicel.

Steeds meer onderzoeken* wijzen erop dat de eicelkwaliteit vooral in die 100 dagen voor de ovulatie, tijdens de eicelrijping, ‘vernacheld’ wordt! Maar wat veroorzaakt nu slechtere kwaliteit? Als je dit weet kan je er wat aan doen! Laten we ze op een rijtje zetten:

 • Onvoldoende energie en bouwstoffen voor correcte kopietjes
 • Teveel stille ontstekingen en/of te weinig juiste vetzuren in het voedingspatroon
 • Teveel stress
 • Een tekort aan CoQ10 en anti-oxidanten
 • Hormonale disbalans

Wat kan je zelf doen?

Lees deel 2!

Lees deel 2 van dit artikel.
Het heet: ‘In de basis moet het goed zitten‘.
Het gaat uitgebreid in op wat je kan doen met voeding, supplementen en lifestyle om je eicelkwaliteit een boost te geven.

Dit artikel is deel van het online programma. Je kan je hier gratis inschrijven.

REFERENTIES
https://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(07)00395-2.pdf

 • Waarom je buurvrouw sneller zwanger wordt,
 • Welke 3 nutriënten belangrijk zijn voor de innesteling
 • Waarom ontspanning zo belangrijk is
 • Over sporten, voeding, mindset, melatonine
 • ...en nog veel meer!

wat is van toepassing op jouw situatie?

eicelkwaliteit verbeteren . deel 1 - Fit for Fertility (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6113

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.